You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

1. Bedrijfsgegevens

Laetitia's Bloemenatelier
vertegenwoordigd door mevrouw Laetitia Deroose
Eenmanszaak
Adres : Langeweg 9, 9600 Ronse
Gsm : 0497/65 45 79
E-mail : info@laetitiasbloemenatelier.be
Ondernemingsnummer : 0678.529.846

2. Toepassingsgebied

Laetitia's Bloemenatelier behoudt zich het recht om eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of warnaar voorafgaand zal worden verwezen.  Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

Het inschrijven voor een workshop of het plaatsen van een bestelling bij Laetitia's Bloemenatelier leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

De overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze overeenkomst zouden voorafgaan.  De overeenlomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien zij bepalen dat zij als enige gelden.  Afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Laetitia's Bloemenatelier.  Laetitia's Bloemenatelier behoudt zich het recht voor om bepalingen van de overeenkomst te wijzigen.

Laetitia's Bloemenatelier behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten.

3. Workshops

De inhoud van de workshops wordt, naar best vermogen, beschreven op de website en/of in de nieuwsbrief van Laetitia's Bloemenatelier.

De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop en wordt weergegeven in de informatie die voorzien wordt op de website en/of in de nieuwsbrief.  Het voorziene begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

4. Inschrijven en/of bestellen en totstandkoming van de overeenkomst

De bestellingen van workshops en producten zijn op voorhand te betalen.  Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren.  Het bedrag moet worden gestort op het bankrekeningnummer van Laetitia's Bloemenatelier ten laatste twee dagen voor de aanvang van de workshop en voor bestellingen ten laatste twee dagen voor de geplande leveringsdatum.

De inschrijving is pas definitief en de overeenkomst komt pas tot stand door middel van de betaling. 

Enkele dagen voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsbericht/mail voor de workshop.

5. Annulatie /afgelasten

Indien de deelnemer/klant niet aanwezig kan zijn op de workshop, maar zich wel had ingeschreven dient deze dit te melden via e-mail aan info@laetitiasbloemenatelier.be.  De retributie van het inschrijvingsgeld is afhankelijk van de termijn van annulering.

Bij annulering tot uiterlijk 2 dagen (de dag van de workshop en de dag voordien), wordt de betaling teruggestort.  Wanneer de workshop over merdere sessies gaat, geldt als uiterlijke datum om te annuleren 2 dagen voor de aanvang van de eerste sessie.

Bij annulering vanaf 2 dagen (de dag van de workshop en de dag voordien) is er geen terugbetaling van de workshop.  De inschrijving is definitief fezien wij de plaats reserveren en onkosten dragen zoals eventueel locatie, materiaal, bloemen, ...  Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn of haar plaats kan innemen.  Dit dient gemeld te worden aan Laetitia's Bloemenatelier via e-mail of sms.

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.

Laetitia's Bloemenatelier behoudt zich het recht voor een workshop ten alle tijde af te gelasten.  Laetitia's Bloemenatelier zal het nodige doen om de klant hiervan tijdig te verwittigen d.m.v. een e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres.  In dat geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant.  Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

6. Prijzen

De prijzen van Laetitia's Bloemenatelier zijn (behoudens anders vermeld) uitgedrukt exclusief btw dankzij de speciale vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen en exclusief verzendkosten indien van toepassing.  Laetitia's Bloemenatelier behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst.  Voor de workshops geldt de prijs op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betaling gebeurt door middel van overschrijving en dient op de bankrekening van Laetitia's Bloemenatelier te staan ten minste 2 dagen voor aanvang van de workshop. 

Voor bestellingen van bloemcreaties : pas na ontvangst van de verschuldigde som ten laatste 3 dagen voor de geplande levering worden de bestellingen geleverd. 

7. Schade en aansprakelijkheid

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Laetitia's Bloemenatelier op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, ...), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop en /of uitvoering van de activiteiten.

In geval van schadeaanspraken naar Laetitia's Bloemenatelier dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen.  Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro/bedrag van het ticket.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant aan het materiaal en/of locatie, kan Laetitia's Bloemenatelier de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

8. Overmacht

Laetitia's Bloemenatelier is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijs onvoorzien en onvermijdbaar waren, inbegrepen ziekte, ziekte van gezinsleden, elektrische panne, natuurelementen, brand, pandemie, oorlog, etc...die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken.

De koper/klant heeft het recht de herziening of opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit steeds op schriftelijk verzoek; zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

9. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing gezien de aard van de materialen (levende materialen).

10. Klachten

Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten per aangetekende brief overmaken aan Laetitia's Bloemenatelier binnen 15 dagen na levering van de bestelling of plaatsvinden van de workshop.

11. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.  In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd waar de maatschappelijke zetel van Laetitia's Bloemenatelier gevestigd is.