You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

1. Inleiding

Laetitia's Bloemenatelier, vertegenwoordigd door mevrouw Laetitia Deroose, gevestigd Langeweg 9 te 9600 Ronse, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0678.529.846 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking va uw persoonsgegevens.  In het bijzonder willen wij de gegevens van onze klanten en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van onze Privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten en activiteiten die wij aanbieden.

3. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

Laetitia's Bloemenatelier, vertegenwoordigd door mevrouw Laetitia Deroose, gevestigd Langeweg 9 te 9600 Ronse, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0678.529.846 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. Persoonsgegevens

Naargelang uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon- en gsmnummer).

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan.  Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking van deze gegevens.

5. Verwerkingsdoeleinden

Klantgegevens

In het kader van onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten, opdrachtgevers en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerking zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en informatieve doeleinden zoals het toesturen van onze nieuwsbrief.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van een overeenkomst, het vervulllen van wettelijke, reglementaire en/of deontologische verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Gegevens van leveranciers

 Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van onze overeenkomsten, het beheer van de leveranciers, de boekhouding en andere informatieve doeleinden.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van een overeenkomst, het vervulllen van wettelijke, reglementaire en/of deontologische verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten en leveranciers verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, enz. 

De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations.  

De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwrking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

7. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dlen wij u mede dat u over de volgende rechten beschikt :

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

Recht op gegevenswissing of -beperking: u heeft het recht om ons te verzoekenuw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De klant of leverancier kan voormelde rechten uitoefenen door zich te wenden tot onze onderneming, in het bijzonder tot de verantwoordelijke Laetitia Deroose, te bereiken via Laetitia.deroose@skynet.be.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

8. Doorgifte aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Laetitia's Bloemenatelier, vertegenwoordigd door Laetitia Deroose aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. Nog vragen ?

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contat opnemen met Laetitia Deroose te bereiken via Laetitia.deroose@skynet.be.

 

Website

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij :

- uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres 
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt

Deze informatie kan worden gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.

Op deze site gebruiken we cookies.
Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert.  Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, om de voorkeuren te registreren, bijvoorbeeld in verband met uw taalkeuze.


Over de communicatie per e-mail.
Via onze website kan u zich registreren voor onze nieuwsbriebven.  Als u in de toekomst geen informatieve e-mails wenst te ontvangen, kanu zich gemakkelijk uitschrijven door op de "uitschrijven" link te klikken, onderaan de naar u verzonden nieuwsbrief.